با تکمیل و ارسال فرم زیر، در روز همایش با صرف زمان کمتر وارد سالن خواهید شد.

  • گواهی همایش بر اساس اطلاعات این فرم صادر و به پست الکترونیک ثبت شده در فرم شما ارسال می‌شود.
  • گواهی بر اساس مدت زمان حضور شما در همایش صادر خواهدشد.
  • حداقل زمان حضور جهت ارئه گواهی، دو سوم از کل روز همایش می‌باشد.
  • پر کردن تمام موارد زیر الزامی است